Księgi Rachunkowe

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.
 • Konsolidację sprawozdań finansowych.


Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku dochodowego PIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, oraz ewidencji wyposażenia.
 • Bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.


Ryczałt ewidencjonowany

 • Miesięczne naliczanie podatku (PPE).
 • Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych.


Płace i Kadry

 • Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, naliczanie podatku od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Zgłaszanie nowych pracowników do ZUS.
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp.
 • Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS.
 • Wyprowadzanie zaległości.